امروز:

کشتی نوح

شدیم فارغ ز ِ تحصیل و غم و درس.... رها گشتیم ز ِ آزمون و تب و لرز
سه چهار سالی پی ِ تحصیل سپر شد .... همه شد خاطره ، عمری گذر شد
کمی " انجین " شدیم تا قسمتی " د ِک "..... 5487 به جان ِ هم فتادیم ما یکایک
جهان دارد قبول این مدرک ِ ما .... ن چه گویم از وزیر علم ِ ایران؟!!!ا
نداند هیچ ما را جزو ِ آدم! .... مرامی دیپلم هم داده!! به خاتم!!ا
ولیکن این همه کشک است برادر.... 5487 حقوقت با معلم نیست برابر
گرفتیم مدرک ِ خود ، حال به حولی! .... فرار کردیم نریم دریا ! به زوری!ا
یه چند وقتی پی ِ تفریح برفتیم.... 5487 پدر را تیغ زدیم ، هِی پول گرفتیم!ا
قسم خوردیم که آخر بار باشد .... حقوق ها ماه ِ بعد، دلار باشد
پس از تفریح و حال و کیف و بازی.... 5487 به دریا رفتن ِ خود گشته راضی
سوی ِ شرکت شدیم ، نیش تا بنا گوش!!.... 5487 بد ید یم صد تا افسر، ساک بر دوش
توی ِ صف وایساده ، خسته و غمگین.... بپرسیدیم : " صف ِ شیر است یا بنزین؟ "
بگفتند : "زهر ِ مار !! وایسا ته ِ صف " ".... نمی بینی که کردیم ما همه کف؟ "
" ببند اون نیشتو ! ا َ بله ِ کودن " ".... 5487 دو ماه ِ وایسادیم ، کشتی ندادن! "
" کسی از کشتی ِ خود، جُم نخورده " ".... 5487 یکی بیست سال بوده ، اون یکی مُرده!ا "
"بدانند گر شوند روزی پیاده " ".... باید تاکسی برونند توی جاده !ا "
" تو جا ماندی همی از کشتی ِ نوح " ".... بروگمشو بمیر با بچه ی نوح(همون اراذل،بروبکس)ا
سوی ِ منزل شدیم با نیش ِ بسته.... گذاشته بود تو ساکم ، بابا، پسته !ا
همه ی پسته ها را ما بخوردیم.... ولی کشتی نبود ، از غم بمردیم
بپرسند دوستان : " کشتی نرفتی؟! " ...." پیچوندی ما رو پس! دروغ میگفتی؟ "
جواب ِ دوستان ، هر یک بدادیم .... یکی خندیدیم و یک راه ندادیم
جواب ِ خانواده را چه گوییم؟.... چقدر آخر باید شب ظرف بشوییم؟!ا
دلار ها را ریال کردیم دوباره گرانیست.... ! ما نداریم راه ِ چاره
نصیحت گویمت من ای برادر برو شرکت ، سریع و هر چه زودتر
بزن نامت تَه ِ آن لیست ِ ......!! بدان چند ماه ولی کشتی نمیری!!ا
بگیر کارت و برو باشگاه صفا کن نخور نان ِ پدر ، قدری حیا کن
" مقدم " یا که " تکلیف " گر بدیدی، بپرس : " این نزدیکی ، کشتی ندیدی؟!!ا"

شاعر: کیوان ِ جا مانده از کشتیِ نوح


نوشته شده در : چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388  توسط : آرش سلطانی.    نظرات() .

بودیم و رفتیم

 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 بودیم و رفتیم!

اگر بار گران بودیم و رفتیم 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 اگر نامهربان بودیم و رفتیم

موتورها را به سخره می گرفتیم! 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 شبا در پشت بام بودیم و رفتیم

به مردی دست هم را می گرفتیم 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 گهی نا مردمان بودیم و رفتیم

گهی خالی نمودیم پشت هم را 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 گهی چون سبلان بودیم و رفتیم

نبودیم گوش، بَحر ِ دردِ دل ها 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 برای هم زبان بودیم و رفتیم

به زیر ِ آفتاب نارفیقی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 به دور از سایه بان بودیم و رفتیم

به هنگام ِ خوشی آشکار بودیم 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 به سختی ها نهان بودیم و رفتیم

گهی خنجر فرو کردیم از پشت 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 وفادار در زبان! بودیم و رفتیم

به ظاهر با یکی یاریم، لیکن 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 رفیق ِ این و آن بودیم و رفتیم

نداشتیم طاقت ِ هم، گاه گاهی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 گهی آرام ِ جان بودیم و رفتیم

به روی ِ هم بخندیدیم و در پشت 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 شبیه ِ دشمنان بودیم و رفتیم

کتاب خوندن اگرچه سختمان بود 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 ولی ما شادمان بودیم و رفتیم

تقلب ها که لو می رفت، تک تک 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 آویزان ِ "رایان!" بودیم و رفتیم

برای ِ یک عدد ماست ِ اضافه! 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 همی در گفتمان بودیم و رفتیم

به جای خوابگاه،یک ترم توی ِ 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 هتل آپارتمان بودیم و رفتیم

چو هر ترم ِ جدید آغاز می گشت 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 گرفتار ِ پایان بودیم و رفتیم

نفهمیدیم چگونه درس خواندیم! 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 پی ِ مدرک و نان بودیم و رفتیم

برای مرخصی رفتن به خانه 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 به دنبال زمان بودیم و رفتیم

برای درس خواندن! ما همیشه 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 به دنبال مکان! بودیم و رفتیم

رو دیوارهای بوشهر این نوشتیم: 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 "ما ولگرد ِ لیان! بودیم و رفتیم"

ته ِ برج ها توی جیب ها شپش بود! 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 به فکر ِ قرض و وام بودیم و رفتیم

شب و روز و مَه و سال وهمیشه 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 خوش وشاد و جوان بودیم و رفتیم

یکی پیر ِ مغان! بود ، ما برایش 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 مثال ِ کودکان بودیم و رفتیم!

همه خوشبختی اینجا نزد ما بود 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 چرا گرد ِ جهان بودیم و رفتیم؟

کی بود آخر که زیراب ها رو می زد؟! 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 توی شک و گمان ماندیم! و رفتیم!

حقوق هامان بُوَد چون بنز! لیکن 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 سوارکار ِ ژیان بودیم و رفتیم

لیسانس و مدرکی گرچه نداریم 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 "مهندس" بی گمان بودیم و رفتیم

خیال کردیم کمی مرخصی داریم 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 همش "برج آسمان" بودیم و رفتیم

یدونه نامه داشتیم بَحر ِ امضاء 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 سه هفته "کارکنان" بودیم و رفتیم

"جلیلی" به " تلیم"، "کاپتان" به "قربان" 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487  5487تو پاسکاری! چنان بودیم و رفتیم

سحرگاه می شدیم عازم به شرکت 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 شبها تو خیابان بودیم و رفتیم

اگرچه تلخ بود این نامه بازی 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 هنوزم شادمان بودیم و رفتیم

نباشیم زنده دیگر از فراقت 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 اگر در این جهان بودیم ، رفتیم

به روی سنگ ِ قبر ِ تک تک ِ ما  5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 نویسید : " ما چنان بودیم و رفتیم"

 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 شاعر: کیوان بودیم و رفتیم!


نوشته شده در : یکشنبه 20 اردیبهشت 1388  توسط : آرش سلطانی.    نظرات() .

سکان هم تحریم شد !

سلام..امروز دست پر اومدم ..
اول اینکه خبر تحریم سایت سکان ، کذب محض می باشد .. چون ما به سادگی رفتیم باگومبادو و اسم کشتی مون رو عوض کردیم به wheel man ..
همون طور که عکس بالای سایت داره به ریش همه گربه های عرشه می خنده ..عرض کنم خدمت کیوان که لا اقل حاضر رو درست بنویس ( همه عرشه ها از بس پاسبانی می کنن مغزشون پوک میشه و حاضر رو می نویسن حاظر) - چرا برن شرکت بچه های عرشه وقتی قبول نمیشن؟؟

خلاصه یه چند وقت کل ننداخته بودیم .. کیوان حال داد ...
پیرو کار قشنگ کیوان ، اینم یه هدیه از من :

3ldsmg5anxpd5dplb4m.jpg

اینم از سوغاتی های امروز ،
یه عزیزی هم نوشته بودن که فیش حقوقی رو در سایت نگذارید ..
در جواب بگم که من کجا فیش حقوقی گذاشتم ؟؟اصلا سایت فیش حقوقی کار می کنه که من بخوام بگذارم؟
نمی دونم منظورشون چی بوده !! خوشحالن ملت

خوش باشید و سرمست از کشتی های صف بسته ....
----------
کیوان : صبح ساعت 4:29 بیدارت می کنم


نوشته شده در : یکشنبه 20 اردیبهشت 1388  توسط : آرش سلطانی.    نظرات() .

مهندس پنجم -بودن یا نبودن!

سلام
میگم من یه پیشنهادی برای بچه های موتور دارم. میگم این 6 ماه مهندس پنجمی رو برین تو همین پمپ بنزین های تو خیابون، بانکرینگ ( عملیات شریف 5487سوخت گیری)  5487تمرین کنین ، همونجا هم پرو موت بشین به مهندس چهارم! اینطوری کشتی هم براتون پیدا میشه!!

البته هنوز هم دیر نشده، میتونین 5487در آزمون خرداد کشتیرانی شرکت کنین و رسته ی عرشه رو انتخاب کنین.

 5487در حال حاضر ، بچه های عرشه حتی نزدیک شرکت هم آفتابی نمیشن، چون آقای شکوری مقدم قلاب انداخته افسر 3 شکار میکنه میفرسته دریا!! البته من نمیدونم بچه ها چرا قبول شدن اصلا!!!!

 5487

wf32n0tl5lci1f74vgs.jpg


نوشته شده در : جمعه 18 اردیبهشت 1388  توسط : آرش سلطانی.    نظرات() .

بیا برو دریا دیگه ....

سلام .. نمی دونم دوستانی که اینور و اونور با من در تماس هستن ..تا گوشی رو ورمی دارم ، میگن بابا تو که هنوز ایرانی ..می گم به پیر ، به پیغمبر کشتی نیست ..من خودمم خسته شدم ..
فی احوالات شرکتمون اگر جویا بشین ، می گیم که از سر و ته زدن امکانات همچنان ادامه دارد ..
یه زمانی ملتی بودن و یه fleet کشتیرانی تا ببینن کدوم کشتی ایرانه .کدوم نیست که اونم به بهانه دزدان دریایی بسته شده ..آخر دزد دریایی بدبخت گودول می آد با اون پای چوبی اش پای نت کشتیرانی ،؟؟؟
همه اش تقصیر این جک اسپارو (خدایار) موز ماره که هی کل انداخت با این دزدا ..
اون روز رفتیم بعد 15 روز که از اردیبهشت گذشته ، سایت حقوق کشتیرانی ..
دیدیم به به ..فقط امکان ورود به سیستم فعاله والا حقوق ها رو نمیشه دید .. اینم لابد دزد ها میرن چک می کنن کدوم کشتی پول بیشتری با پرسنل اشه ..همون رو بزنن ..

http://www.cjreport.com/files/webpics/old-women-gets-crazy3.jpg

خدا به خیر کنه ... مواظب باشید همگی .. دریای دلتون طوفانی نشه


نوشته شده در : چهارشنبه 16 اردیبهشت 1388  توسط : آرش سلطانی.    نظرات() .

من یک 5th هستم ...

سلام..یکی از دوستان دریایی که نمی دونم کیه ، امروز بهم میل زد و نمی دونم خواست دل مارو بسوزونه ،
خلاصه عکسی رو فرستاده بود که براتون می گذارم...با این عکس جواب یکی از دوستانی رو هم که شنیده بودن حقوق دریانورد ایرانی 2000$ و خارجی ها 16000$ دادم
حالاحالا ها خیلی مونده ...

بیاید از بین گزینه های زیر مشخص کنیم کی بوده :
1) جواد = 80%
2)کاظم = 0.5%
3)شعبانی = 10$
4)احمد حمزه لو = 9.5%


نوشته شده در : جمعه 4 اردیبهشت 1388  توسط : آرش سلطانی.    نظرات() .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic